Älgskadefondsföreningen den 23 augusti 2017

Ekonomisk hjälp

Vad ska jag göra för att få ekonomisk hjälp?

När du, som medlem, har kolliderat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn kan du ansöka om ekonomisk hjälp av Älgskadefondsföreningen.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:

  • kopia av Polisens "Trafikmålsanteckning/händelserapport".
  • kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns.
  • foto på skadan
  • kopia av firmafaktura/kvitto på betald självrisk/reparationskostnad/hyrbil/bärgning.
  • bifoga medlemsnummer och konto för utbetalning (ange clearingnr.)
Om möjligt ska ovanstående handlingar vara oss tillhanda inom 60 dagar efter olyckstillfället. Komplettering av handlingarna kan ske senare. Samtliga handlingar skall dock, enligt föreningens stadgar, vara oss tillhanda senast 12 månader efter kollisionsdatumet för att vi ska kunna betala ut ersättning.
Ladda hem blanketten "Ansökan om ekonomisk hjälp"
Blanketten skickar du till oss med post tillsammans med bilagorna. Alternativt kan du ansöka genom att fylla i formuläret nedan och bifoga inscannade eller fotograferade bilagor.

Ansökan om Ekonomisk hjälp

OLYCKSDATUM (år, månad, dag)KOLLISION MED
Älg Rådjur Hjort Vildsvin
Varg Järv Lo Utter
Ren Mufflonfår Björn Örn

JAG VAR VID KOLLISIONEN:
Ägare till fordonet Förare av fordonet
DET KOLLIDERADE FORDONETS REGISTRERINGSNUMMERANGE I VILKET LÄN KOLLISIONEN INTRÄFFADE

Fordonsuppgifter

FORDONET HARFÖRSÄKRINGSBOLAG
Trafikförsäkring Delkasko
VAGNSKADEFÖRSÄKRINGFÖRSÄKRINGSBOLAG
Ja Nej
VAGNSKADEFÖRSÄKRING (nybilsgaranti)FÖRSÄKRINGSBOLAG
Ja Nej

Medlemsuppgifter

MEDLEMSNUMMERPERSONNUMMER (ange på formen ååååmmdd-xxxx)
NAMNEMAIL
ADRESS

POSTNUMMER OCH ORTLANDOM ANNAT, SKRIV VILKET
TELEFON DAGTIDKONTO FÖR UTBETALNING (ange clearingnummer)

Bilagor

Skickas inom 60 dagar till Älgskadefondsföreningen efter kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn. Om möjligt ska också handlingarna bifogas inom 60 dagar. Komplettering av handlingar kan ske senare. Samtliga handlingar ska dock, enligt föreningens stadgar, vara föreningen tillhanda inom sex månader från kollisionsdatum för att ekonomisk hjälp ska utbetalas.

OBS! Godkända filformat för bilagorna är:
.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .rar, .zip, .jpg, .gif, png
Varje bilaga får inte vara större än 1 MB!

1. Kopia av Polisens "Trafikmålsanteckningar".
2. Kopia av försäkringsbrev.
3. Kopia av vagnskadebevis, om sådant finns
4. Foto på skadan om vagnskadeförsäkring saknas.
5. Kopia av faktura/kvitto på erlagd
självrisk/reparationskostnad/firmahyrbil.
OBS! Endast kvitton från firma med f-skatt godtas)

MEDDELANDE (max 250 tecken)
tecken kvar.

OBS

upp


© 2017, Älgskadefondsföreningen